15708-slider-dum-na-klic-11-211-metru-5-2-garaz-zdene-domy-na-klic-drevostavby-na-klic-1