Klášter Zlatá Koruna slaví 750 let od založení

Cisterciácký klášter Zlatá Koruna si právě v těchto dnech připomíná 750. výročí od jeho
založení. Letošní oslavy budou vrcholit Mariánskou poutí v neděli, 18.srpna 2013.

Klášter Zlatá Koruna

Dalším výročním kulturním aktivitám vévodí výstavy věnované zakladateli kláštera a květinovým aranžmá, vydání poštovní známky a
stříbrné pamětní mince a také zpřístupnění obnovené opatské kaple sv. Jiří.

 

Klášter Zlatá Koruna

Slavnost k 750. výročí založení kláštera Zlatá Koruna připomene příchod prvních cisterciáckých
mnichů z rakouského kláštera Heiligenkreuz v dubnu 1263. „v Neděli 21. dubna proběhla slavnostní mší,
na níž kázal současný heiligenkreuzský podpřevor P. Bernhard Vošicky“, upozorňuje Lenka
Tondlová, kastelánka kláštera Zlatá Koruna a hlavní iniciátorka letošních oslav.
Zvláštní pozornost byla věnována také zakladateli kláštera, českému králi Přemyslu
Otakaru II. Na jeho počest bude zahájena celosezónní výstava „Král a jeho Koruna. Příběh krále
Přemysla Otakara II. a založení kláštera Zlatá Koruna.“ „Výstava, jejímž hlavním autorem je Lukáš
Reitinger, připomíná propojení osobnosti krále a jím založeného kláštera,“ přibližuje kastelánka L.
Tondlová. Výstava je zajímavá také tím, že je koncipována jako putovní – v roce 2014 ji v německé
jazykové mutaci plánuje převzít Freistadt, jehož historie je také spjata s Přemyslem Otakarem II.
Během nedělní slavnosti byla veřejnosti zcela poprvé zpřístupněna opatská kaple. Ta prošla v letech
2012–2013 celkovou obnovou se zvláštním zaměřením na restaurování nástěnných maleb.
Restaurátorský průzkum prokázal existenci tří malířských etap, z nichž nejstarší pochází z doby kolem
roku 1360 po vybudování kaple. „Jedná se zvláště o středověkou figurální malbu umístěnou nad
vchodem do kaple, zobrazující pravděpodobně sv. Václava,“ identifikuje malbu Petr Pavelec, ředitel
Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Českých Budějovicích. „Hodnotu
zrestaurované malby umocňuje nejen její stáří a kvalita, ale také vazba na cisterciácké prostředí, ve
kterém se v dané době objevovaly figurální výjevy spíše výjimečně,“ uvádí P. Pavelec. Postavu sv.
Václava zčásti překrývá mladší vrstva zachycující vedutu hradu, která byla zachována jako doklad
pozdějších úprav výzdoby interiéru.
Na protilehlé stěně kaple se zachovaly fragmenty výjevu Klanění tří králů. „Na dalších stěnách
osmiúhelníkové kaple jsou k vidění také středověké konsekrační kříže. Atmosféru celého sakrálního
prostoru dokreslují dekorativní malby na klenbě a klenebních žebrech,“ popisuje výzdobu kaple
Roman Lavička z oddělení restaurování NPÚ ÚOP v ČB. Veškeré restaurátorské práce prováděl
akademický malíř a českokrumlovský restaurátor Karel Hrubeš.
Součástí oslav budou také květinová aranžmá, která vyzdobí klášter v týdnu od 27. dubna do 5.
května. „Výstava ponese název Fleur de lys (Květ lilie), což je i název celého letošního projektu
významného floristy Slávka Rabušice, který svými květinovými vazbami zkrášlí interiéry několika
českých a moravských památkových objektů,“ upřesňuje kastelánka L. Tondlová. Lilie byla zvolena
ústřední květinou jednak v souvislosti s letošním projektem Rok francouzské kultury, ale také jako
připomínka znaku cisterciáckého řádu, který zdobí zlatá lilie na modrém poli. „Celý projekt věnovaný
liliím zahájí výstava právě ve Zlaté Koruně, kterou otevře vernisáž v pátek 26. dubna v 17.00 hod.

Kromě toho bude v tento den možnost spatřit aranžmá lilií v interiérech kláštera od 20.30 hod. na
večerní prohlídce, která je atraktivní svou podmanivou atmosférou“, zve k návštěvě kastelánka. O
historii květinových vazeb promluví Slávek Rabušic na přednášce zde v klášteře v sobotu 27. dubna
2013 od 11:00 hodin.
„Jubilejní rok ve Zlaté Koruně oživí ještě i další přednášky,“ dodává Jarmila Hansová, historička NPÚ
ÚOP v ČB. „První z nich (21. dubna) zaměří Kateřina Charvátová na historii založení Zlaté Koruny, o
nejstarších zlatokorunských listinách promluví 9. května Lukáš Reitinger, 23. května vyzdvihne
středověkou architekturu a umělecká díla zdejšího kláštera Roman Lavička a 19. září se o málo
známém, ale velmi zajímavém fenoménu znakové řeči cisterciáků rozhovoří Radka Lomičková.“

K dalším významným aktivitám připomínajícím zlatokorunské jubileum patří prezentace výroční
poštovní známky, která proběhne 14. června 2013. V pátek 21. června 2013 se uskuteční
slavnostní inaugurace stříbrné pamětní mince, vydané Českou národní bankou. V duchu oslav
zlatokorunského výročí se ponese i letošní divadelní a mimořádně bohatý koncertní program, který
kromě agentury Krauskoncert (Královský hudební festival, který se ve Zlaté Koruně koná již po
desáté) organizuje i nedávno vzniklé občanské sdružení Sancta Spinea Corona – společnost přátel
Zlaté Koruny, o.s.
Založení kláštera bude také připomenuto vydáním několika publikací. Zlatokorunský Obecní úřad
připravuje pod editorským vedením Jindřicha Špinara novou knihu Dějiny Zlaté Koruny. Zlatá Koruna
– Plešovice – Rájov v proměnách věků, prezentující dosud opomíjená historická témata. Druhého
opraveného vydání se dočká kniha z produkce NPÚ v ČB Klášter Zlatá Koruna. Dějiny – památky –
lidé. Další publikace z dílny NPÚ v ČB bude věnována obrazům tzv. zlatokorunské školy z druhé
poloviny 18. století, které se nyní nacházejí v expozici kláštera jako dlouhodobá zápůjčka ze SHZ
Český Krumlov.