Soft Skills měkké dovednosti

Soft Skills – měkké dovednosti

Soft Skills neboli měkké dovednosti to je schopnost asertivního chování, kreativita nebo osobnost týmového hráče. Příklady měkkých dovedností, které se na současném trhu práce staly velmi žádaným artiklem. Tyto, na jedné straně těžce měřitelné, na druhé straně vysoce oceňované schopnosti (Soft Skills – měkké dovednosti), se stávají součástí znalostního portfolia každého úspěšného zaměstnance.

Soft Skills co jsou vlastně měkké dovednosti, zda se je lze naučit a jaký typ těchto dovedností se hodí pro která zaměstnání, se dozvíte v následujícím textu.

mekke dovednosti soft skills mekke dovednosti soft skills

Ačkoli pojem „soft skills“ neboli „měkké dovednosti“ se objevil teprve před pár desítkami let, tyto dovednosti jako takové existují samozřejmě mnohem déle. Na rozdíl od tzv. „hard skills“ , zahrnujících znalosti nejrůznějších technických, počítačových či finančních postupů, jsou soft skills pro svůj charakter velmi obtížně změřitelné či jinak kvantifikovatelné.

Soft skills vycházejí především z osobnostních a charakterových vlastností každého z nás. Do určité míry jsou nám tak tyto schopnosti naděleny do vínku. Dobrá zpráva ale je, že na jejich osvojení a rozvíjení může každý z nás pracovat.

 • Ve středních a vyšších manažerských funkcích budete z měkkých dovedností potřebovat především analytické a komplexní myšlení, schopnost řešení konfliktů, umění myslet podnikatelsky nebo schopnost sebereflexe.
 • Zaměstnanci v oblasti informačních systémů se neobejdou bez analytického a koncepčního myšlení, ale také schopnosti týmové práce nebo ochoty zvyšovat si kvalifikaci.
 • Obchodní a marketingová činnost zase vyžaduje komunikativnost, schopnost vytvářet a udržovat kontakty, sociální empatii nebo efektivně využívané organizační schopnosti.
 • Budete-li se věnovat činnostem kreativního charakteru, budou pro vás nezbytné vlastnosti jako je otevřenost novým věcem nebo koncepční a komplexní myšlení.
 • Pokud je vaše pracovní náplň administrativního charakteru, budou si vás cenit pro vaši komunikativnost, organizační dovednosti, schopnosti týmové práce nebo výkonnost.

Soft Skills je to co jistě ocení každý zaměstnavatel

Obecně je velice oceňovaná především schopnost komunikace, která je základem každého úspěšného jednání. Vzhledem ke svému komplexnímu charakteru však patří rovněž k dovednostem nejsložitějším.

Další soft skill, skloňovaná ve všech pádech, je schopnost týmové práce neboli osobnost týmového hráče. V dnešní době je totiž bezproblémová výměna informací mezi členy týmu již naprostou nutností. Správný tým fungující na bázi bezprostřední interakce, společných cílů, sdílení stejných pravidel a přiměřeného pocitu sounáležitosti, je předpokladem úspěšného podnikání každé firmy.

Zvyšování kvalifikace neboli váš proaktivní přístup k osvojování si nových poznatků a technologií je v době plné dynamických změn rovněž nutností. S tím souvisí vaše flexibilita, tedy schopnost rychle se adaptovat na nejrůznější změny pracovního procesu.

Sociální empatie je vlastnost, která se většinou v inzerátech neuvádí, ale pokud ji dokážete využít, máte do značné míry vyhráno. Umění vcítit se do jiných lidí a podívat se na svět jejich očima vám otevře dveře i tam, kam se člověk bez této schopnosti nikdy nedostane. Lidé, s nimiž budete empaticky jednat, vaši schopnost podvědomě vycítí a jednání s nimi bude oboustranně mnohem příjemnější.

soft skills hard skills mekke dovednosti soft skills hard mekke dovednosti

Soft Skills, dají se naučit?

Ideální osobnost s vysoce rozvinutými soft skills na všech úrovních samozřejmě neexistuje.

Pokud jste založením introvertní osobnost, komunikativního extroverta hravě zvládajícího nejrůznější sociální konflikty ze sebe pravděpodobně neuděláte. Vaší devízou však může být např. analytické myšlení, kreativita nebo kritičnost, kterou extrovert postrádá.

Popřemýšlejte tedy nad svými soft skills, případně nad zaměstnáním, kde byste je mohli nejlépe využít. Zapište si, kterých z nich si na sobě nejvíce ceníte a na kterých byste naopak rádi zapracovali. Přihlaste se do některého z mnoha kurzů, kde vás s měkkými dovednostmi blíže seznámí, a naučte se např. základům asertivního jednání, které se vám bude hodit nejen v zaměstnání.

Soft Skills výčet všech měkkých dovedností:

 • Analytické myšlení – rozpoznání, pochopení a řešení problému. Schopnost nalézt v kvantu informací ty důležité a na základě nich provést rozhodnutí.
 • Komplexní myšlení – je spojeno s učením a spojováním znalostí z nejrůznějších oblastí do nových souvislostí, které lze pak aplikovat na staré situace a také se schopností abstrakce a komplexního získávání informací.
 • Komunikativnost – vzhledem ke své komplexnosti patří k jedněm z nejsložitějších soft skills. Komunikace probíhá při každém sociálním kontaktu a může být verbální či neverbální. Umět správně komunikovat patří ke stále více žádaným schopnostem zaměstnanců, protože představuje klíč každého úspěšného jednání. Zahrnuje např. rétoriku, umění prezentace a vyjednávání či schopnost taktizovat, ale také řeč těla, gestikulaci či mimiku.
 • Koncepční myšlení – je nezbytné v situacích, které jsou pro podnik nové a nelze tedy na ně aplikovat zaběhané rutinní postupy. Koncepční myšlení vlastně zahrnuje schopnost vytvořit novou strategii k řešení nového úkolu, opěrné body, díky nimž se dosáhne požadovaného cíle.
 • Kontakty – aktivně oslovovat, navazovat nové a udržovat stávající zákazníky je dnes v tvrdém konkurenčním boji již naprostou nutností. Proto je schopnost vybudování si své vlastní sítě kontaktů velice ceněnou dovedností.
 • Kreativita – to jsou nápady a nekonvenční cesty k prosazení nových postupů. Obzvlášť vývojová či výzkumná oddělení podniků, v nichž jsou nápady i jejich produktem, potřebují pracovníky, kteří neustále pracují na rozvoji své (vrozené) kreativity.
 • Kritičnost – je vlastně motivace pozitivní kritikou, schopnost sebekritiky a umění přijímat přiměřenou kritiku a poučit se z ní, aniž bychom si to brali osobně.
 • Myslet podnikatelsky – znamená úspěšně zvládat nejistotu trhu, přání zákazníků, tok kapitálu, motivaci spolupracovníků či kritickou reakci veřejnosti.
 • Ochota riskovat – neboli připravenost podstupovat rizika a nést jejich následky.
 • Organizační schopnosti – schopnost zorganizovat si čas, stanovit si priority a plnit včas termíny bez velkého stresu.
 • Otevřenost – úzce souvisí s flexibilitou. V mezinárodních společnostech se setkáváme se spoustou pracovníků z jiných kultur a právě otevřenost nám pomáhá přivykat si na odlišnosti.
 • Pracovitost – neboli proaktivní přístup k práci.
 • Řešení konfliktů – uplatní se ve chvíli, kdy se proti sobě ocitají neslučitelná stanoviska. Pozitivní řešení konfliktů je schopnost koncentrovat se na vlastní problém, navrhnout alternativní způsoby řešení a ochotu kompromisu.
 • Sebereflexe – neboli kritické vnímání sebe sama v interakci se sociálními kontakty a jejich odezvou.
 • Sociální empatie
 • Spolupráce
 • Strukturální myšlení
 • Týmová práce
 • Výkonnost – nestačí pouze podávat kvalitní výkon, ale především zachovat rozvahu i v časově tísnivých situacích nebo v případě většího stresu. Schopnost zachovat klid i ve vypjatých situacích se hodnotí zejména u budoucích manažerů.
 • Zvyšování kvalifikace – ochota učit se novým postupům, osvojovat si nová know-how a doplňovat si kvalifikaci, kterou mnohdy nabízí samotný zaměstnavatel.

 

Napsat komentář